Adatvédelmi tájékoztató

A Barhács és Társa Kft. adatvédelmi tájékoztatója

Az adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti, hogy a Képző milyen adatokat, milyen célból kér el Öntől, illetve azt is, hogy az adatai megadása után milyen jogok illetik meg Önt.

 1. A Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésben való részvétel esetén

Amennyiben a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésben vesz részt (pl.: OKJ-s képzés, állami forrásból megvalósuló képzés), akkor a Képzőnek az alábbi adatokat kell elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • állandó lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe,
 • telefonszáma,
 • nem magyar állampolgár esetén, Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése, száma,
 • társadalombiztosítási azonosító jele,
 • a képzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok (iskolai és szakmai végzettsége, nyelvi ismeretei, tanulmányainak értékelése és minősítése, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezése, a vizsga helye, időpontja és eredménye),
 • támogatott képzés esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja fotók, hangfelvételek stb.,
 • munkaerő-piaci státusz.

Az adatkezelés célja: képzésben való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség.

Amennyiben a fenti adatokat nem kívánja megadni, akkor a képzésben sem tud részt venni.

A Képző az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján 5 évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezelheti.

A Képző az Ön adatait harmadik fél részére csak abban az esetben továbbítja, ha Ön állami támogatással megvalósuló képzésben vesz részt. Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adatait a Képző továbbítja, illetve hatósági ellenőrzés során a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációba.

 1. Nem a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésben való részvétel esetén

Nem a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésben való részvétel esetén a Képző csak a szerződéskötéshez, a kötelező statisztikákhoz, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kéri el és kezeli.

Ezek az adatok:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • állandó lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe,
 • telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail cím,
 • munkaerő-piaci státusz,
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettsége.

Az adatkezelés célja: képzésben való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség, jogos érdek (a kapcsolattartáshoz szükséges megfelelő kommunikációs csatornák használata).

Amennyiben a fenti adatokat nem kívánja megadni, akkor a képzésben sem tud részt venni.

A Képző az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezelheti.

A Képző az Ön adatait harmadik fél részére nem adja ki.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

 1. A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.
 2. A hozzáférés joga: bármikor tájékoztatást kérhet azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik, kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, azaz mindenről, amely az Ön személyes adatával kapcsolatos.
 3. A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.
 4. A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.
 6. A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a Képző az adatait nem kezelheti tovább.
 7. A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

telefon: +36 1 391 1400

www.naih.hu

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.
 2. Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk:

Adatkezelő intézmény megnevezése:

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.

Cím: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a.

Képviselője: Balogh Gábor (ügyvezető)

Telefon: +36 1 216 4658, +36 1 215 7041

E-mail: barhacs@barhacs.hu